بى آنکه دریایم
در من فکر شدى
عشق شدى
جان شدى
من با تو همیشه روزم
مثل خورشیدى نگاهت را به من بده
بتاب
در من نور بریز
واى من چقدر باتو ام