اصلا نمى خواهم بخوابم دیگر
تو در خواب هایم عجیب مهربانى...
و این انصاف نیست 
که
در بیدارى هایم 
چوب چپ بودن خواب هایم را بخورم فقط!