دریافت

 

هیـــس
حرفى نزن از این درام تلخ
راهى شو...
حتى نگو خوشبختیم را آرزومندى😔