نمى دونستم نامهربونه😢😢
دریافت
حجم: 5.33 مگابایت

 

 

 

گاه دلم میگیرد....
از همه چیز...
از سادگى هایم...
از نامردى هایت...
از این که عاشقت شدم...
گاه دلم میگیرد
تا حد مرگ دلم میگیرد
از این روزگار که با سازش رقصیدم 
اما او حتى یک بار به ساز دلم کوک نبود
گاه دلم مـــــى سوزد براى اشک هایم
گاه دلم میگیرد...
این نبود
آنچه در انتظارش بودم