خدا کند دیوانه نشود
زنى که تمام دیشب
خوابت را دیده است...
و بعد از طلوع آفتاب
هر چــه این پیام هاى لعنتى را بالا پایین مـــــى کند
خبرى از صبح به خیرت نیست
.
.
خدا کند دیوانه نشود..