دُچار یعنى
دو چشم دارى
امّا
حواست چهار چشمى پى کسى است