لالایـــــى

عاشق که میشوى 
لالایـــــى خواندن هم یاد بگیر
شب هاى باقى مانده عمرت
به این ســـادگى صبح نخواهد شد