00:00
به نیمه رسید شب
ولى به آستانه اش نرسیده امیدم
دوانم به دنبال عقربه ها شاید نگهشان دارم
تا بماند براى همیشه برایم این ساعت صفر عاشقى