دیشب
نبودنت آنقدر سنگین و دردناک بود!!!
که به ذهنم خطور کرد
دیگَر به "تو" فکر نکنم
صبح که از خواب بیدار شدم تصمیم گرفتم
به دیشب فکر نکنم...