بــــى خیال را مـــــى شناسى؟
بــــى خیال همان است که وقتى دردى را درمان نیست بکار میبرم...
بیخیـــال...
وقتى اشک هایم از ته دل است و چاره ندارم
بیخیـــال...
وقتى که نادیده گرفته شدم
بیخیــــال...
وقتى که نمى خواهم اشکم سرازیر شود
بیخیـــال...
وقتى که نمى خواهم دردم را به کسى بگویم و مـــــى پرسند
بیخیـــال...
بیخیـــال همان همدم تنهایى من است...