زخم هاى زنانه سر باز نمیکنند
فقط گاهى میچکند پاى گلدانهاى شمعدانــــى 
گاهى دم میکشند در قورى گل قرمز
گاهى با دستهاى لرزان غذاى محبوبت را هم میزنند.....