آقاى همیشه سبز
ساکن مشرقى ترین نقطه بهشت...
دلتنگت هستیم
راحت بگوییم این زمین دیگَر به گرمى اوقاتى که شما زندگى مـــــى کردید نیست
هامونى شده است براى خودش
سرسبزى ها کم شده
عاطفه ها هم بار سفر بسته اند...
و 
حال همه ما...همچنان خوب نیست