صبح ها با آلزایمر از خواب بیدار میشوم!
اصلاً انگار نه انگار
که دیشب قبل از خواب
چه نفرین هایى که نثارت نمیکردم!
شاید خاصیتِ عشق همین باشد...