امام جواد (ع) مـــــى فرمایند:
مؤمن به سه خصلت نیازمند است:
توفیق از خداوند، وجدان بیدار،پذیرش اندرز خیرخواهان


بگذار که هشتم گرو نُه باشد
گر هشت رضا و نُه جواد است چــه غم؟