دلتنگ که مـــــى شم
نه سیگار مـــــى کشم
نه کافه مـــــى رم
نه قهوه تلخ مـــــى خورم
نه تو خیابون ولیعصر قدم مـــــى زنم
بابا شماها خیلى باکلاسید
من که دلتنگ مـــــى شم
فقط تو اتاقم سیل میاد همین...