جنگل هم باشی درختانت را که ببرند
بیابان می شوی 
فکر کن زن باشی
و احساساتت را بخشکانند...