تا زنده ای
در برابر کسی که به خودت علاقه مندش کردی مسئــــــــــــــــــــــــــولی.....