‎آن روزها که با تو بودن برایم آرزو بود
‎تمام شد !
‎امروز با تو بودن
‎یا نبودن فرقی ندارد...
‎سیگار باشد و خیابان ...
‎من میروم تا دود کنم هستی ام را ....!!