تو را مدام میجویم
لحظه ها،ثانیه ها،ساعت ها
تو را مدام مـــــى خواهم
روزها، عصرها، شب ها
تو را مدام مـــــى بویم
هفته ها، ماه ها، سال ها
من تا همیشه با تو ام
آنقدر که حتى زمان هم با عبور خودش عاشقى مـــــى کند
پیراهنم مـــــى داند
تا در آغوش تو پیدا مـــــى شوم
دست هایم دور تو حلقه مـــــى زنند
و من با عطر موهایت عشق مـــــى بافم
تا انگشت هایم زندگى را لمس کنند
من با تو زنده ام
کسى جز تو در من نیست
کسى جز تو با من نیست
کسى جز تو یادم نیست