نَفْس خود قربان نما در راه او
نى که خون جارى کنى درآب جوى
مولانا