کى میدونه آدما باید چند بار دلتنگ یه چیزى بشن
تا فراموشش کنن؟...
مثلا اگه دلتنگى برگ باشه!!!
و فراموشى پاییز،
آخر پاییز که بشه باید همه برگات بریزه و فراموش کنى
اما
میدونى!!!
من همیشه یه درخت کاجم...
نمى ریزه این دلتنگى ها از تنم...