به خواب هایم سر نکش
 وقتى در لحظات بیداریم حضور ندارى