ما نسل پرورش دهندگان غلطیم
نسل منطق های بی سرو ته
نسل دلاایل اشتباه و بی پایه
ما هرکس را که دوست بداریم مبرّا از هر اشتباهیست
و هرکس را که نپسندیم ریز و درشت اعمالش اشتباه
ما نسل انتخاب درست نیستیم
نسل انتخاب میان بد و بدتریم
تنها از ترس تنها شدن ...
نسل آنان که آدم های حرّاف را جذاب تر میدانند
نسل ما حرفِ نگاه را نمیفهمد
نسل ما حرفِ دست ها را نمی فهمد
نسل ما حرفِ قدم ها را نمی فهمد
نسل ما حتی حرف لب ها را هم نمیفهمد
نسل ما به تصور دلخواهش نگاه میکند
آنچه دلش بخواهد را میفهمد
نسل دلدادگی های چند روزه ایم
نسل بیخیالی های مفرط
نسل حافظه های ماهی قرمز
نسل جهانگردی در صفحات صفر و یک
نسل بی تفاوتی های دائمی
نسل کلیشه های همیشگی
نسلی بی وفا به انتخاب هایش
ما پایبند نیستیم
نه به تحصیلمان
نه به کارمان
نه به زندگیمان
نه حتی به حرف هایمان
ما به هیچیک از انتخاب هایمان
عشق نمی ورزیم
ما با هیچیک از انتخاب هایمان از ته دل نمیخندیم
ما از ته دل در لحظه زندگی نمیکنیم
من که میدانم
شما هم بدانید
ما دیگر خودمان را دوست نداریم
پی نوشت:بیایید دوست بداریم٬ ما هیچوقت خودمان را تنها نگذاشته ایم