آقا جان گدا نمى خواهى؟
دختر بى وفا نمى خواهى؟
کاش مـــــى شد ز من سوال کنى
دخترم کربلا نمى خواهى؟