اولین باران پاییز را به اولین بوسه ات می توان تشبیه کرد.
شیرین، گس و غمگین...
انگار که همین اول کار نگران خشکسالی باشند.
+حال مشوش و خرابم رو فقط این خط خطیا خوب میکنه😔