چقدر دل لعنتى ام بیتاب خنده هاى لعنتى ات شده است..
چقدر شبهاى سرما زده ام بیخواب تر  از جغدهاى نفرین شده اند  ...
چقدر این چقدر ها زیادند....
و چقدر سخت است که همه مى خوانند...
جز تو..