در تن فکر های هر شبه امـ
باز هم
جای خالیش خالیست ...
علیرضا آذر