باز من ماندم و خلوتی سرد،
خاطراتی ز بگذشته ای دور!
یاد عشقی که با حسرت و درد
رفت خاموش شد در دل گور...


"فروغ فرخزاد"