همیشه کسانى هستند که
در نهایت دلتنگى نمى توانیم
آنها را در آغوش بگیریم
بدترین اتفاق شاید همین باشد

👤ایلهان برک