آن لحظه ها که مات...
در انزوای خویش
یا در میان جمع،
خاموش می نشینم؛
موسیقی نگاهِ تو را گوش می کنم!
📝 فریدون مشیری