به تو فکر کردم

 

فکر کردن به تو .....
 پنهانى ترین کار زندگى من است...
و تو....
پنهانى ترین دلتنگى من هستى ...
پنهانى ترین لبخندى در صورتم...
و پنهانى ترین مسبّب حالات روزانه ام...
و روزهاى زیادیست که میگذرد و ساکتم.....
تا همیشه دوســتت دارم.....