زن ''بام نیست

تا برأى هوا خورى به سراغش بروى"آسمان"است پرواز را بیاموز.
سیگار نیست
که بکشى و تمامش کنى"اکسیژن"است او را نفـــس بکش.
روزنامه نیست
که بخوانى و روى نیمکت جا بگذارى"کتاب"است او را زندگى کن.
او یک "زن"است اگر میتوانى "مرد"باش

زن