پس کجایى؟
طاقت نیشخند کوه ها را ندارم،
خیلى وقت است ، آنها به هم رسیده اند...