صبحِ حسرت
ظهر دورى
شب بى حوصلگى
جمعه هم روز قشنگى است 
اگر بگذارند...