مردهاى خوب هرگز نصیب زن هاى خوب نمى شوند
چرا که زن ها؛
عاشق مردهاى بد مـــــى شوند
و 
با مردهاى خوب درد دل مـــــى کنند
ویکتور هوگو
پ.ن.هِـــــــه