تو را خودم چشم زدم
بس که نوشتمت میان شعرهایم
بى آنکه اسپند بچرخانم میان واژه هایم