وقت ِ خواب است و ...
دلم پیش ِ تو سرگردان است ...
شب بخیر ...
ای نَفس ات شرح ِ پرشانی ِ من ...