همان چوب دارچینى که لحظه آخر درون چاى مـــــى اندازى...
همان عکسى که در لپ تاپت پنهان مـــــى کنى ولى دور نمیریزى...
پیراهنى که هنوز دکمه اش را ندوخته اى ولى نمیتوانى از نپوشیدنش منصرف بشوى...
من تمام آنها هستم...
نخواستنى هایى که ناگهان
نمى توانى از دوست داشتنشان صرف نظر کنى...