هووم نفس بکش
همه ی شهر را بوی زن گرفته است
محال است باران
مرد باشد
...
باران که می بارد
باید آغوشی باشد
پنجره نیمه بازی
موسیقی باران
…بوی خاک
…سرمای هوا
گره کور دست ها و پاها
گرمای عریان عاشقی
صدای تپش قلب
خواب هوشیار عصرانه
باران که می بارد باید کسی باشد.....