زیر باران بنشینیم که باران خوب است
گم شدن با تو در انبوه خیابان خوب است
با تو بى خوابى و بى تابى و دل مشغولى
با تو حال خوش و احوال پریشان خوب است
روبه رویم بنشین و غزلى تازه بخوان
اندکى بوسه پس از شعر فراوان خوب است
شب خوبیست بگو حال زیارت دارى؟
مستیه جاده ى گیلان به خراسان خوب است
نم نم نیمه شب و نغمه عبدالباسط
زندگى با تو ...کنار تو ...به قرآن خوب است
ناصر حامدى