من شاعرم
واژه هاى خیالم بغض مـــــى خورند
تا انتشار دوباره تو
زیباترین نوشته ام برگرد
نرو...
من شاعرم براى تو