من 
و یه قلب سرد
با
رنگ و روى زرد
عذاب رفتنت 
من
و رها نکرد
منو  میکشه یادگاریا
عذاب آوره
این جدایا